ฝากข้อความ
การกำหนดขนาดกระดาษ A5Letter (Windows 7)

เนื่องจากไม่มีขนาดกระดาษที่ต้องการใช้อยู่ในลิสต์ของ Paper size ให้เลือก ผู้ใช้งานสามารถสร้างฟอร์มและกำหนดกระดาษ (กว้าง x ยาว) ที่ต้องการด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ไปที่ Start เลือก Settings และ Printers ตามลำดับ หน้าต่างของ Printers ปรากฎขึ้นมา


2) จากหน้าต่างของ Printers ให้ไฮไลต์ที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์ จากนั้น click ที่เมนู File จากนั้นเลือกที่ Server Properties หน้าต่าง Print Server Properties จะปรากฎขึ้นมา


  • 2.1) ให้ Clicks เครื่องหมายถูกที่ Create a New Form เพื่อสร้างฟอร์มที่ต้องการ (A5Letter)
  • 2.2) Paper Sizeกำหนดความกว้าง (Width) และความยาว (Height)      ของกระดาษ A5Letter (ขนาดของกระดาษ A5Letter: กว้าง 22.80 ซม. ยาว 14.00 ซม.)
  • 2.3) ตั้งชื่อขนาดกระดาษที่ได้กำหนดไว้ที่ช่องของ From name คือ A5Letter
  • 2.4) กำหนดขอบกระดาษ Left, Right, Top, Bottom ให้เป็น 0.05 กดปุ่ม Applyแล้ว OK เพื่อบันทึกฟอร์มที่ได้สร้างไว้
  • หมายเหตุ : รายชื่อของขนาดกระดาษ (Form) ที่ตั้งไว้จะอยู่ในลิสต์ของ Paper size (ขนาดกระดาษ) ให้เลือก