ฝากข้อความ
วิธีตั้งค่าภาษาไทยใน Windows

เนื่องจาก window บางเครื่องไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้ เราจึงจำเป็นต้องทำการตั้งค่าให้แสดงภาษาไทยได้ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) เริ่มต้นจากการกดที่ Star => ControlPanel => Region And Language ดังรูป


2) เลือกหน้า Formats กำหนด Thai(Thailand) ดังรูป


3) เลือกหน้า Location กำหนด Thailand ดังรูป


4) เลือกหน้า Administrative กดปุ่ม Change System Locale… แล้วกำหนด Thai(Thailand) ดังรูป5) กดปุ่ม OK ทั้งสองหน้า ก็เป็นอันเสร็จสิ้น