ฝากข้อความ
รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนโปรแกรม
ขั้นตอนการลงทะเบียน
หลังจากลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว มีขั่นตอนดังนี้
  • ทำการเปิดโปรแกรมและเปิดหน้าจอลงทะเบียน ช่วยเหลือ => เกียวกับโปรแกรม => กดปุ่มลงทะเบียน
  • กรอกรายละเอียดตามบัตรลิขสิทธิ์ลงไปในช่องว่าง ท่านจะได้รับรหัสลงทะเบียน เพื่อนำไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซท์
  • เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซท์เสร็จแล้ว ท่านจะได้รับรหัสลิขสิทธิ์ ให้ท่านนำรหัสลิขสิทธิ์ที่ได้มากรอกในหน้าโปรแกรม
  • ผู้ใช้งานโปรแกรมทุกท่านต้องเก็บบัตรลิขสิทธิ์ไว้เพื่อแสดงรหัสต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการติดต่อ ห้ามทำสูญหายเพราะมีความสำคัญต่อ
    การลงทะเบียนซ้ำหรือขอลงทะเบียนใหม่ ถ้าสูญหายจะไม่สามารถลงทะเบียนได้
  • เมื่อทำเสร็จทุกขั้นตอนท่านจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มรูปแบบ